STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120871 XN CHECK TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 035/170000153/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
10/01/2020

120872 XN CHECK BF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 035/170000153/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
10/01/2020

120873 XN-L CHECK TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 035/170000153/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
10/01/2020

120874 XOA BÓP TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EVA VIỆT NAM 01/2023/EVA Còn hiệu lực
13/10/2023

120875 Xoa bóp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN EZLA VIỆT NAM 01/2024/PL-EZLA Còn hiệu lực
02/05/2024