STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122196 Đệm hàm mềm (hàm giả) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BITEC GLOBAL VIỆT NAM 03-2023/BITEC-PL Còn hiệu lực
06/06/2023

122197 Đệm hơi cho giường bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 06/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
13/02/2023

122198 Đệm hơi cho giường bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 07/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
13/02/2023

122199 Đệm hơi cho giường bệnh nhân TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BAXTER HEALTHCARE (ASIA) PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 01-24/PL-MD-RO Baxter Còn hiệu lực
17/01/2024

122200 Đệm hơi cho giường bệnh nhân TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BAXTER HEALTHCARE (ASIA) PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 02-24/PL-MD-RO Baxter Còn hiệu lực
22/01/2024