STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông ái nước chụp mạch tạng qua động mạch quay Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Corporation Ống thông RADIFOCUS GLIDECATH được chỉ định sử dụng trong các quy trình chụp mạch để phân phối chất cản quang và các tác nhân trị liệu đến các vị trí được chọn trong hệ thống mạch và ống thông còn được sử dụng để dẫn dây dẫn đường hoặc ống thông đến vị trí đích. Quy tắc 6, mục B, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D