STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test thử Opaster’Anios Bandelettes Opaster’Anios Laboratoires Anios Laboratoires Anios kiểm tra nồng độ Ortho-phthalaldehyde trong dung dịch Opaster’Anios Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I TTBYT Loại A
2 Test thử Anioxyde 1000LD Bandelettes Anioxyde 1000LD Laboratoires Anios Laboratoires Anios Kiểm tra nồng độ acid peracetic trong dung dịch Anioxyde 1000LD Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I TTBYT Loại A
3 Test thử Steranios 2% Bandelettes Steranios 2% Laboratoires Anios Laboratoires Anios Kiểm tra nồng độ Glutaraldehyde trong dung dịch Staranios 2% Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I TTBYT Loại A