STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo chì Theo phụ lục Theo phụ lục Shielding International., Inc. Để bảo vệ cơ thể khỏi tia bức xạ khi điều trị Quy tắc 04 - Phụ lục I-Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
2 Ống chân chì Theo phụ lục Theo phụ lục Shielding International., Inc. Để bảo vệ cơ thể khỏi tia bức xạ khi điều trị Quy tắc 04 - Phụ lục I-Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
3 Tay áo chì Theo phụ lục Theo phụ lục Shielding International., Inc. Để bảo vệ cơ thể khỏi tia bức xạ khi điều trị Quy tắc 04 - Phụ lục I-Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
4 Găng tay chì Theo phụ lục Theo phụ lục Shielding International., Inc. Để bảo vệ cơ thể khỏi tia bức xạ khi điều trị Quy tắc 04 - Phụ lục I-Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
5 Kính chì Theo phụ lục Theo phụ lục Shielding International., Inc. Để bảo vệ cơ thể khỏi tia bức xạ khi điều trị Quy tắc 04 - Phụ lục I-Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
6 Vòng cổ chì Theo phụ lục Theo phụ lục Shielding International., Inc. Để bảo vệ cơ thể khỏi tia bức xạ khi điều trị Quy tắc 04 - Phụ lục I-Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A