STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (vi dây dẫn) can thiệp mạch máu ngoại biên, các cỡ MCV070-E, MCV110-E, MCV110S-E, MCV110M-E, MCV110Q-E, MCV130-E, MCV135-E, MCV135S-E, MCV135M-E, MCV135Q-E, MCV150-E, MCV150M-E. ; MSV-110-E, MSV110S-E, MSV110M-E, MSV110Q-E, MSV135-E, MSV135S-E, MSV135M-E, MSV135Q-E, MSV150-E, MSV150M-E.; MCH105-E, MCH125-E. ; MCP090-E MCP135-E, MCP150-E. ; MCPH090-E, MCPH135-E, MCPH150-E, MCPMS060-E.; MEP070-E, MEP090-E, MEP135-E, MEP150-E, MCPA135-E. ;MCC110S-E, MCC110M-E, MCC110W-E, MCC125S-E, MCC135S-E, MCC135M-E, MCC135W-E, MCCW130-E, MCC150-E, MCCW150-E.; MSV135X-E, MSVS110-E, MSVS110M-E, MSVS110W-E, MSVS135-E, MSVS135M-E, MSVS135W-E. ; MCP090A-E, MCP110A-E, MCP135A-E, MCP150A-E.MSB110-E, MSB110M-E, MSB110W-E, MSB135-E, MSB135M-E, MSB135W-E.; MCPB150-E, MCPH090A-E, MCPH135A-E, MCPH150A-E, MCPMS60-E ,MCPMS80-E. Tokai Medical products,inc Tokai Medical products,inc. Dùng để dẫn ống thông tới vị trí giải phẫu đã được định trước trong quá trình chẩn đoán hoặc can thiệp nội mạch Quy tắc 6, phần II,phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B