STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng gạc cầm máu Theo phụ lục Theo phụ lục LifeScience PLUS Inc., Hoa Kỳ Sử dụng để cầm máu vết thương Quy tắc 1, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B