STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Catheter) trợ giúp can thiệp các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Corporation Sử dụng để dẫn các dụng cụ can thiệp và/hoặc dây dẫn, để đưa chất cản quang vào hệ thống mạch vành hay mạch ngoại biên. Quy tắc 6.6, mục B, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D