STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 The Good yellow dust disinfection mask (KF94) The Good yellow dust disinfection mask (KF94): The Good White ; The Good yellow dust disinfection mask (KF94): The Good Black; The Good.,Ltd The Good.,Ltd Bảo vệ cơ quan hô hấp khỏi chất dạng hạt và nguồn kiểm tra như bụi vàng và chất dạng hạt. Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A