STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sonde cho ăn các số Các số Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B
2 Sonde hút nhớt các số Các số Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B
3 Mặt nạ (oxy, gây mê, khí dung) Trẻ em Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại B
4 Mặt nạ (oxy, gây mê, khí dung) Người lớn Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại B
5 Sonde chữ J các số Các số Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
6 Canuyn mayor các số Các số Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A
7 Filter lọc khuẩn và làm ẩm Trẻ em Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại B
8 Filter lọc khuẩn và làm ẩm Người lớn Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại B
9 Ống đặt nội khí quản có bóng các số Các số Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B
10 Ống đặt nội khí quản không có bóng các số Các số Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B
11 Canuyn mở khí quản các số Các số Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B
12 Dây thở Oxy 2 nhánh Trẻ em Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A
13 Dây thở Oxy 2 nhánh Người lớn Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A
14 Sonde hậu môn các số Các số Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B
15 Sonde forley 3 nhánh các số Các số Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B
16 Sonde forley 2 nhánh các số Các số Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B