STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đông máu Theo phụ lục Theo phụ lục SpinReact S.A.U. Là trang thiết bị chẩn đoán in vitro sử dụng cùng với hóa chất, chất thử để thực hiện các xét nghiệm thời gian đông máu Quy tắc số 3 – phần III – phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C