STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông đường mật dùng trong ERCP Tandem XL Triple Lumen ERCP Cannula Boston Scientific Corporation Boston Scientific Corporation Ống thông đường mật dùng trong ERCP được sử dụng để tiêm môi trường cản quang để thu được hình ảnh đường mật của hệ thống ống mật. Môi trường cản quang được tiêm qua ống thông và thực hiện soi huỳnh quang hoặc chụp X-quang để thu được hình ảnh đường mật. Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B