STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van thở ra 107061081 Fritz Stephan GmbH Medizintechnik, Đức Fritz Stephan GmbH Medizintechnik, Đức Kết nối với máy thở để điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện, trung tâm y tế Phụ lục I, phần II, quy tắc 2.1, Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại B
2 Dây thở dùng 1 lần cho trẻ em 110160116 Fritz Stephan GmbH Medizintechnik, Đức Fritz Stephan GmbH Medizintechnik, Đức Kết nối với máy thở để điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện, trung tâm y tế Phụ lục I, phần II, quy tắc 2.1, Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại B
3 Dây thở dùng 1 lần cho người lớn 110160117 Fritz Stephan GmbH Medizintechnik, Đức Fritz Stephan GmbH Medizintechnik, Đức Kết nối với máy thở để điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện, trung tâm y tế Phụ lục I, phần II, quy tắc 2.1, Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại B
4 Bộ làm ấm, làm ẩm khí thở AIRcon Gen2 WILAmed GmbH, Đức WILAmed GmbH, Đức Kết nối với máy thở để điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện, trung tâm y tế Phụ lục I, phần II, quy tắc 2.1, Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại B