STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 7.0mm ren 16mm (Large Cannulated Cancellous Screw - 16mm Thread/ Dia 7mm) Large Cannulated Cancellous Screw - 16mm Thread/ Dia 7mm Siora Surgicals Pvt. Ltd Siora Surgicals Pvt. Ltd Được sử dụng để cố định nẹp trên xương Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại C
2 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 4.0mm toàn ren tự khoan/tự ta-rô (Small Cannulated Cancellous Screw, Self-Tapping Screws /Self Drilling Dia 4.0mm ''Full Thread'') Small Cannulated Cancellous Screw, Self-Tapping Screws /Self Drilling Dia 4.0mm ''Full Thread Siora Surgicals Pvt. Ltd Siora Surgicals Pvt. Ltd Được sử dụng để cố định nẹp trên xương Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại C
3 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 4.0mm ren ngắn tự khoan/tự ta-rô (Small Cannulated Cancellous Screw, Self-Tapping Screws /Self Drilling Dia 4.0mm ''Short Thread'') Small Cannulated Cancellous Screw, Self-Tapping Screws /Self Drilling Dia 4.0mm ''Short Thread'' Siora Surgicals Pvt. Ltd Siora Surgicals Pvt. Ltd Được sử dụng để cố định nẹp trên xương Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại C
4 Vít khóa xương xốp toàn ren tự ta-rô/ đường kính 4mm-5mm (Locking Head Cancellous Screw - Full Thread - Self Tapping Dia 4mm to 5mm) Locking Head Cancellous Screw - Full Thread - Self Tapping Dia 4mm to 5mm Siora Surgicals Pvt. Ltd Siora Surgicals Pvt. Ltd Được sử dụng để cố định nẹp trên xương Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại C
5 Vít khóa xương xốp ren 16mm tự ta-rô/ đường kính 4mm-5mm (Locking Head Cancellous Screw - 16mm Thread- Self Tapping Dia 4mm to 5mm) Locking Head Cancellous Screw - 16mm Thread- Self Tapping Dia 4mm to 5mm Siora Surgicals Pvt. Ltd Siora Surgicals Pvt. Ltd Được sử dụng để cố định nẹp trên xương Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại C
6 Vít khóa xương xốp ren 16mm tự ta-rô/ đường kính 4mm-5mm (Locking Head Cancellous Screw - 16mm Thread- Self Tapping Dia 4mm to 5mm) Locking Head Cancellous Screw - 16mm Thread- Self Tapping Dia 4mm to 5mm Siora Surgicals Pvt. Ltd Siora Surgicals Pvt. Ltd Được sử dụng để cố định nẹp trên xương Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại C
7 Vít khóa xương xốp toàn ren tự ta-rô/đường kính 4-5mm (Locking Head Cancellous Screw - Full Thread- Self Tapping) Locking Head Cancellous Screw - Full Thread- Self Tapping Siora Surgicals Pvt. Ltd Siora Surgicals Pvt. Ltd Được sử dụng để cố định nẹp trên xương Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại C
8 Vít khóa xương xốp rỗng nòng 7.0mm ren 32mm (Locking 7.0mm Cannulated Cancellous Screw 32mm Thread) Locking 7.0mm Cannulated Cancellous Screw 32mm Thread Siora Surgicals Pvt. Ltd Siora Surgicals Pvt. Ltd Được sử dụng để cố định nẹp trên xương Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại C
9 Vít khóa xương xốp rỗng nòng 7.0mm ren 16mm (Locking 7.0mm Cannulated Cancellous Screw 16mm Thread) Locking 7.0mm Cannulated Cancellous Screw 16mm Thread Siora Surgicals Pvt. Ltd Siora Surgicals Pvt. Ltd Được sử dụng để cố định nẹp trên xương Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại C
10 Vít khóa xương xốp rỗng nòng 7.0mm toàn ren (Locking 7.0mm Cannulated Cancellous Screw Full Thread) Locking 7.0mm Cannulated Cancellous Screw Full Thread Siora Surgicals Pvt. Ltd Siora Surgicals Pvt. Ltd Được sử dụng để cố định nẹp trên xương Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại C
11 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 7.0mm ren 32mm (Large Cannulated Cancellous Screw - 32mm Thread/ Dia 7mm) Large Cannulated Cancellous Screw - 32mm Thread/ Dia 7mm Siora Surgicals Pvt. Ltd Siora Surgicals Pvt. Ltd Được sử dụng để cố định nẹp trên xương Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại C
12 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 7.0mm toàn ren (Large Cannulated Cancellous Screw - Full Thread/ Dia 7mm) Large Cannulated Cancellous Screw - Full Thread/ Dia 7mm Siora Surgicals Pvt. Ltd Siora Surgicals Pvt. Ltd Được sử dụng để cố định nẹp trên xương Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại C