STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm nhận kỹ thuật số bản phẳng Theo bảng phân loại đính kèm RAYENCE CO., LTD Hàn Quốc RAYENCE CO., LTD Hàn Quốc Chi tiết theo bảng phân loại đính kèm QT10, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B