STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng gạc kháng khuẩn Theo bảng phân loại đính kèm Advanced Medical Solutions Ltd. - Anh Advanced Medical Solutions Ltd. - Anh Chi tiết theo bảng phân loại đính kèm QT13, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D