STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent dùng cho can thiệp tim mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic, Inc Truy cập vào các giải phẫu xa và quanh co, được thiết kế để mang lại hiệu quả và an toàn thuốc đã được chứng minh. Nền tảng stent Integrity được thiết kế để cung cấp khả năng phân phối thuốc. Quy tắc 8 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D