STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh/đông lưu trữ vắc xin Cold chain equipment/ TCW 3000 AC B Medical Systems S.à.r.l / B Medical Systems S.à.r.l / Lưu trữ và bảo quản vắc xin Quy tắc 12 TTBYT Loại A