STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ nuôi cấy phôi và vật tư tiêu hao kèm theo Theo phụ lục Theo phụ lục Genea Biomedx Pty Ltd Lưu trữ và bảo quản phôi ở nhiệt độ cơ thể hoặc gần giống nhiệt độ cơ thể. Quy tắc 2, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B