STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-1-antitrypsin Quantia A1-Antitrypsin Biokit S.A. Biokit S.A. Thuốc thử Quantia A1-Antitrypsin được sử dụng để định lượng alpha1-antitrypsin trong huyết thanh hay huyết tương sử dụng Abbott ARCHITECT cSystems. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B