STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số sinh hóa Multichem U Techno-path Manufacturing Ltd Techno-path Manufacturing Ltd Multichem U được sử dụng như một vật liệu QC nước tiểu của nhà cung cấp thứ 3 để theo dõi độ lặp lại của quy trình xét nghiệm của phòng xét nghiệm cho các thông số nêu trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm thuốc thử. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B