STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống đồng y tế MX012; MY012; MX015; MY015; MX022; MY022; MX028; MY028; MX035; MY035; MX042; MY042; MX054; MY054; MX067; MY067; MX076; MY076; MX108; MY108 The Lawton Tube Company Limited The Lawton Tube Company Limited Dùng để dẫn khí y tế Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Phụ kiện ống đồng y tế Theo phụ lục Theo phụ lục The Lawton Tube Company Limited Dùng để dẫn khí y tế Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Van cách ly bằng đồng/ Van ngắt tay bằng đồng MEDLLV015; MEDLLV022; MEDLLV028; MEDLLV035; MEDLLV042; MEDLLV054; MEDLLV076; MEDLLV108; The Lawton Tube Company Limited The Lawton Tube Company Limited Dùng để đóng, mở đường ống dẫn khí y tế Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B