STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu hàn, gắn răng vĩnh viễn người lớn, trẻ em 1 Vật liệu hàn, gắn răng vĩnh viễn người lớn, trẻ em GC FujiCEM Gold Label HYBRID 1-1 pack A2 Gold Label HYBRID 1-1 pack A3 Gold Label HYBRID 1-1 pack A3.5 Gold Label HYBRID 1-1 mini A2 Gold Label HYBRID 1-1 mini A3 Gold Label HYBRID 1-1 mini A3.5 Gold Label HYBRID Liquid 8g (6.4mL) SOLARE 3g(2mL) A1 SOLARE 3g(2mL) A2 SOLARE 3g(2mL) A3 SOLARE 3g(2mL) A3.5 SOLARE 3g(2mL) AO3 SOLARE 3g(2mL) B2 SOLARE 3g(2mL) CV SOLARE X 3.7g(2mL) X-A1 SOLARE X 3.7g(2mL) X-A2 SOLARE X 3.7g(2mL) X-A3 SOLARE X 3.7g(2mL) X-A3.5 SOLARE X 3.7g(2mL) X-AO2 SOLARE X 3.7g(2mL) X-WT Theo phụ lục GC Corporation - Nhật Hàn răng, gắn răng cho bệnh nhân bị các bệnh răng miệng QT 8 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT Hàn răng, gắn răng cho bệnh nhân bị các bệnh răng miệng TTBYT Loại B