STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (catheter) chẩn đoán thăm dò điện sinh lý MultiCath ; ViaCath ; ViaCath NG VascoMed VascoMed chẩn đoán thăm dò điện sinh lý Quy tắc 4;7;10 TTBYT Loại D
2 Dây kết nối ống thông chẩn đoán với hệ thống thăm dò điện sinh lý MPK-4-R ; MPK-10-R . Biotronik Biotronik chẩn đoán với hệ thống thăm dò điện sinh lý Quy tắc 4;7;10 TTBYT Loại C
3 Máy thăm dò điện sinh lý và phụ kiện EP-Tracer CardioTek CardioTek thăm dò điện sinh lý và phụ kiện Quy tắc 4;7;10 TTBYT Loại C