STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Non-Sterile Electroplated Diamond Dental Bur 801, 802, 805, 806, 807, 808, 808L, 808R, 809, 809R, 811, 811L, 813, 815, 818, 819, 825, 826, 830, 830L, 831, 833, 833K, 833L, 834, 834A, 835, 836, 837, 837L, 837XL, 838, 838L, 839, 839R, 840, 841, 842, 843, 845, 845R, 846, 846R, 847, 847KR, 847R, 847RP, 847P, 848, 848R, 849, 850, 851, 851L, 852, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 859L, 860, 861, 861K, 862, 863, 863K, 863XL, 865L, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 888, 888L, 889L, 890, 890L, 891, 895, 895L, 896, 897, 897R, 898, 899, 808D, 808LD, 837D, 837LD, 847D, 848D TEK METAL SAN. VE TIC.A.S- Thổ Nhĩ Kỳ TEK METAL SAN. VE TIC.A.S- Thổ Nhĩ Kỳ For Carving and cutting operations 5 mục 4 TTBYT Loại B
2 Tungsten Carbide Bur BCB1, BCB1S, BCB1SX, BCB1SN, BCB2, BCB30, BCB7, BCB7L, BCB7SM, BCB21, BCB21L, BCB21MX, BCB21R, BCB23, BCB23L, BCB249M, BCB23R, BCB23RMX, BCB23RS, BCB31, BCB31L, BCB31R, BCB31RS, BCB349, BCB33, BCB33L, BCB33R, BCB59, BCB97, BCB99, BCB207, BCB245, BCB5TR, BCB34, BCB34L, BCB17, BCB35C, BCB37R, BCB40AG, BCB21RMX, BCB27, BCB41, BCB47L, BCB132, BCB132F, BCB132UF, BCB134, BCB134F, BCB134UF, BCF46, BCF48L, BCF133, BCF133F, BCF133UF, BCF135, BCF135F, BCF135UF, BCF246, BCF246UF, BCF247, BCF247F, BCF282, BCF282K, BCF283, BCF283K, BCF283MX, BCF284, BCF284K, BCF297, BCF375R, BCF379, BCF379F, BCF379UF, BCF379GK, BCF390, BCF390UF, BCF216DF, BCF217DF, BCF283DF, BCF284DF, BCF340DF, BCF341DF, BCF375RDF, BCF45LB, BCF246B, BCF379B, BCB1XL, BCB31XL, BCB33XL, BCB33LXL, BCB33RXL, BCB254, BCB141, BCB141A, BCB161, BCB162, BCB162A, BCB163A, BCB166, BCB166A, BCB167, BCB255A, BCB267, BCB269, BCB269GK, BCC71, BCC77, BCC79, BCC98, BCC219, BCC251, BCC351, BCC79AX, BCC251AX, BCC79CX, BCC251CX, BCC79SCX, BCC251SCXA, BCC73DX, BCC79DX, BCC129DX, BCC136DX, BCC138DX, BCC139DX, BCC251DX, BCC261DX, BCC351DX, BCC71FX, BCC73FX, BCC77FX, BCC79FX, BCC129FX, BCC136FX, BCC137FX, BCC138FX, BCC139FX, BCC251FX, BCC257FX, BCC257RFX, BCC261FX, BCC295FX, BCC351FX, BCC364RFX, BCC79GTX, BCC129GTX, BCC136GTX, BCC138GTX, BCC139GTX, BCC251GTX, BCC71MX, BCC72MX, BCC73MX, BCC77MX, BCC78MX, BCC79MX, BCC129MX, BCC136MX, BCC137MX, BCC138MX, BCC139MX, BCC250MX, BCC251MX, BCC257MX, BCC261MX, BCC295MX, BCC351MX, BCC364RMX, BCC77QFX, BCC79QFX, BCC129QFX, BCC138QFX, BCC139GFX, BCC251QFX, BCC261QFX, BCC77QX, BCC79QX, BCC251QX, BCC261QX, BCC351QX, BCC79TX, BCC129TX, BCC136TX, BCC138TX, BCC139TX, BCC250TX, BCC251TX, BCC261TX, BCC73VFX, BCC77VFX, BCC79VFX, BCC129VFX, BCC136VFX, BCC138VFX, BCC139VFX, BCC51VFX, BCC257VFX, BCC261VFX TEK METAL SAN. VE TIC.A.S- Thổ Nhĩ Kỳ TEK METAL SAN. VE TIC.A.S- Thổ Nhĩ Kỳ For Carving and cutting operations 5 mục 4 TTBYT Loại B