STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao mổ điện đơn cực Valleylab Argon Handset Covidien Covidien LLC Sử dụng với dao mổ điện cao tần. Phụ lục I, phần IIC, QT9, mục 2, Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C