STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van cầm máu Theo phụ lục Theo phụ lục Merit Medical Systems, Inc. Để thiết lập đường vào lòng mạch cho các loại điện cực tạo nhịp tim và ống thông. Phụ lục I, phần IIA, QT2, Mục 2, Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B