STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu hàn gắn răng GC GOLD LABEL 1 LUTING AND LINING CEMENT. GC FUJICEM 2. GC FUJI PLUS. Theo phụ lục GC Corporation- Nhật Dùng đề hàn gắn cầu răng, mão răng, chốt, mắc cài chỉnh hình 8 mục 1 TTBYT Loại B
2 Vật liệu trám răng GC GOLD LABEL 2 UNIVERSAL RESTORATIVE. GC GOLD LABEL 2 LIGHT CURED UNIVERSAL RESTORATIVE. GC FUJI VII GC GOLD LABEL HS POSTERIOR EXTRA. Theo phụ lục GC Corporation- Nhật Dùng để trám răng phục hồi 8 mục 1 TTBYT Loại B