STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sofnolime 660 000 009 Theo phụ lục Flexicare Medical Ltd Hấp thụ khí CO2 sự dụng trong các máy gây mê Quy tắt 2, Mục A, Phần II, phục lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B