STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van cầm máu Theo phụ lục Theo phụ lục Merit Medical Systems, Inc. Duy trì sự cầm máu trong suốt quá trình đưa vào, sử dụng và rút ra các thiết bị của quá trình chẩn đoán và can thiệp mạch máu Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B