STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm; Bộ chất hiệu chuẩn và chất rửa dùng cho máy phân tích điện giải Theo phụ lục Theo phụ lục BALIO DIAGNOSTICS – GMT SARL Được chỉ định sử dụng làm vật liệu kiểm soát để theo dõi các phép đo của Na+ - K+ - Cl- - Ca2+ - Li+; Hiệu chuẩn và rửa máy phân tích điện giải. Quy tắc 6, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B