STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim nhân tạo và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Edwards Lifesciences LLC, Mỹ Được chỉ định sử dụng cho bệnh nhân cần thay thế van tim tự nhiên hoặc van động mạch chủ nhân tạo Quy tắc 14, Quy tắc 8, mục 3 TTBYT Loại D