STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ đựng bảo quản mẫu DNA/RNA (DNA/RNA Preservation Kit) Disposable Virus Transport Medium with Swab DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để chứa, vận chuyển và bảo quản mẫu virus ở phòng thí nghiệm hoặc ở bệnh viện, cơ sở y tế Quy tắc 5 TTBYT Loại A
2 Bộ đựng bảo quản mẫu DNA/RNA (DNA/RNA Preservation Kit) Oral/ Nasal RNA Preservation Kit DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để chứa, vận chuyển và bảo quản mẫu virus ở phòng thí nghiệm hoặc ở bệnh viện, cơ sở y tế Quy tắc 5 TTBYT Loại A
3 Bộ đựng bảo quản mẫu DNA/RNA (DNA/RNA Preservation Kit) Oral DNA Preservation Kit DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để chứa, vận chuyển và bảo quản mẫu virus ở phòng thí nghiệm hoặc ở bệnh viện, cơ sở y tế Quy tắc 5 TTBYT Loại A
4 Ống môi trường vận chuyển mẫu Speciment Collection Tube DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để chứa và vận chuyển mẫu bệnh phẩm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
5 Tăm bông lấy mẫu Speciment Collection Swap DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để lấy mẫu dịch mũi, họng Quy tắc 5 TTBYT Loại A
6 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa PRE-RoChe DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
7 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa PC-RoChe DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
8 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa CC-RoChe DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
9 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa HIT – CS DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
10 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa Acid – CS DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
11 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa Alk-CS DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
12 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa Wash -SYS DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
13 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa Oil-SYS DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
14 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa Wash (K)-SYS DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
15 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa Wash (2)-SYS DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
16 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa Wash (1)-SYS DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
17 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa Cuv(EX)-SYS DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
18 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa Cuv(7)-SYS DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
19 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa Ultra-AU DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
20 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa W2 (Alk)-AU DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
21 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa W1-AU DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
22 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa Wash-AU DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
23 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa Water-AU DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
24 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa HIT-HITA DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
25 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa Acid-HITA DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
26 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hóa Alk-HITA DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
27 Dung dịch ly giải hồng cầu Lyse-ER DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
28 Dung dịch ly giải hồng cầu Lyse-DREW DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
29 Dung dịch ly giải hồng cầu Lyse-MY3 DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
30 Dung dịch ly giải hồng cầu Lyse-MD DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
31 Dung dịch ly giải hồng cầu Lyse-AC DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
32 Dung dịch ly giải hồng cầu Lyse-NK680 DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
33 Dung dịch ly giải hồng cầu Lyse-NK910 DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
34 Dung dịch ly giải hồng cầu Lyse-BC30 DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
35 Dung dịch ly giải hồng cầu Lyse-53LH DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
36 Dung dịch ly giải hồng cầu Lyse-53LEO(II) DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
37 Dung dịch ly giải hồng cầu Lyse-53LEO (I) DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
38 Dung dịch ly giải hồng cầu Lyse-WH DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
39 Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học Diluent-ER DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
40 Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học Diluent-DREW DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
41 Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học Diluent-MY3 DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
42 Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học Diluent-MD DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
43 Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học Diluent-AC DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
44 Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học Diluent-NK5 DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
45 Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học Diluent-NK3 DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
46 Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học Diluent-BC30 DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
47 Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học Diluent-BC53 DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
48 Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học Diluent-EPK DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho máy phân tích huyết học Quy tắc 6 TTBYT Loại B
49 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích huyết học Rinse-ER DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích huyết học Quy tắc 5 TTBYT Loại A
50 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích huyết học Rinse-DREW DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích huyết học Quy tắc 5 TTBYT Loại A
51 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích huyết học Rinse-MY DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích huyết học Quy tắc 5 TTBYT Loại A
52 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích huyết học Rinse-MD DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích huyết học Quy tắc 5 TTBYT Loại A
53 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích huyết học Rinse-AC DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích huyết học Quy tắc 5 TTBYT Loại A
54 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích huyết học Rinse620-NK DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích huyết học Quy tắc 5 TTBYT Loại A
55 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích huyết học Rinse520-NK DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích huyết học Quy tắc 5 TTBYT Loại A
56 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích huyết học Rinse-BC5 DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích huyết học Quy tắc 5 TTBYT Loại A
57 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích huyết học Rinse-BC3 DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích huyết học Quy tắc 5 TTBYT Loại A
58 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích huyết học EZ-BC DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích huyết học Quy tắc 5 TTBYT Loại A
59 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích huyết học Probe-BC DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích huyết học Quy tắc 5 TTBYT Loại A
60 Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích huyết học Clean-SYS DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Dewei Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để rửa máy phân tích huyết học Quy tắc 5 TTBYT Loại A