STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo E-tegra Stent Graft System Main Body (93MB2313L 10-08, 93MB2313L 13-08, 93MB2313L 13-10, 93MB2313L 15-08, 93MB2316L 15-08, 93MB2613L 10-08, 93MB2613L 13-08, 93MB2613L 13-10, 93MB2613L 15-08, 93MB2616L 15-08, 93MB2913L 10-08, 93MB2913L 13-08, 93MB2913L 13-10, 93MB2913L 15-08, 93MB2916L 15-08, 93MB2919L 15-10, 93MB3213L 10-08, 93MB3213L 13-10, 93MB3216L 15-08, 93MB3219L 15-10, 93MB3613L 10-08, 93MB3613L 13-10, 93MB3616L 15-08, 93MB3619L 15-10) Contralateral Leg (93CL1510L05, 93CL1510L07, 93CL1510L09,93CL1510L10, 93CL1513L05, 93CL1513L07, 93CL1513L09, 93CL1513L10, 93CL1516L03, 93CL1516L05, 93CL1516L07, 93CL1516L09, 93CL1516L10, 93CL1519L05, 93CL1519L07, 93CL1519L09, 93CL1519L10, 93CL1522L05, 93CL1522L07, 93CL1522L09, 93CL1522L10, 93CL1525L05, 93CL1525L07, 93CL1525L09, 93CL1525L10) Iliac Extension (93IE1310L05, 93IE1313L05, 93IE1913L05, 93IE1913L05, 93IE1919L05, 93IE1922L05, 93IE2219L05, 93IE2222L05, 93IE2227L05, 93IE2722L05, 93IE2727L05) Aortic Extension (93AE2323L05, 93AE2626L05, 93AE2929L05, 93AE3232L05, 93AE3636L05, 93AE3838L05) Aorto -Uni- Iliac (93AU2313L11, 93AU2613L11, 93AU2913L11, 93AU3213L11, 93AU3613L11) Jotec GmbH Jotec GmbH Sản phẩm được chỉ định để điều trị nội mạch đối với chứng phình động mạch chủ dưới thượng thận, cũng có thể ảnh hưởng đến động mạch chậu chung, Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo E-Liac Stent Graft System Isolated iliac aneurysms (72IB1410L65L44, 72IB1412L65L44, 72IB1414L65L44, 72IB1412L65L56, 72IB1414L65L56, 72IB1610L65L56, 72IB1612L65L56, 72IB1614L65L56, 72IB1812L65L56, 72IB1814L65L56) Aorto- iliac aneurysms (72IB1410L53L44, 72IB1412L53L44, 72IB1414L53L44, 72IB1410L53L56, 72IB1412L53L56, 72IB1414L53L56) Jotec GmbH Jotec GmbH Hệ thống stent graft E-liac được chỉ định để điều trị nội mạch cho những bệnh nhân Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D