STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị làm ấm máu/dịch truyền 3M™ Ranger™ Blood/Fluid Warming Unit Model 245 3M Company 3M Company Làm ấm máu, các sản phẩm máu và dung dịch truyền Quy tắc 11, Mục C, Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại C