STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vòng nâng cổ tử cung Wallace Ring Pessary / 700/300/050; 700/300/053; 700/300/056; 700/300/059; 700/300/062; 700/300/065; 700/300/068; 700/300/071; 700/300/074; 700/300/077; 700/300/080; 700/300/085; 700/300/090; 700/300/095; 700/300/100; 700/300/110. Smiths Medical Czech Republic a.s., Origio a/s dùng trong y tế Quy tắc 5 TTBYT Loại B
2 Kim chọc ối Wallace Amniocentesis Needle / 9022 12021 15021 Smiths Medical International Ltd Origio a/s Dùng trong y tế Quy tắc 5 TTBYT Loại B