STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van chặn khu vực 1 loại khí D15 HG090DIN Behringer S.r.l. Behringer S.r.l. Dùng để điều khiển, chặn nhiều loại khí Quy tắc 2, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Van chặn khu vực 1 loại khí D22 HG090DIN Behringer S.r.l. Behringer S.r.l. Dùng để điều khiển, chặn nhiều loại khí Quy tắc 2, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B