STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Kim luồn tĩnh mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Troge Medical GmbH Thiết lập đường truyền vào tĩnh mạch ngoại vi Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Nút chặn kim luồn Theo phụ lục Theo phụ lục Troge Medical GmbH Chặn máu hoặc dung dịch không chảy hoặc rò rỉ ra ngoài hoặc cung cấp đường truyền dẫn cho chất lỏng, thuốc hoặc máu Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B