STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít cố định màng xương Theo phụ lục Theo phụ lục USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz GmbH & Co. KG Sử dụng trong các thủ thuật tái tạo những khuyết hỏng về xương ở vùng xương hàm Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C