STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông tiểu (Thông foley các số) 1 WAY; 2 WAY; 3WAY/ Sanhill Medical Instrument Co.Ltd Sanhill Medical Instrument Co.Ltd Dùng để đặt thông tiểu ở bệnh nhân Quy tắc 5, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B