STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp mạch. Theo phụ lục Theo phụ lục Penumbra, Inc. Để dẫn đường và / hoặc đưa các thiết bị điều trị can thiệp vào mạch máu ngoại biên, mạch vành và mạch não. Quy tắc 7, Phần II, Mục 1, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Bộ Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp mạch. Theo phụ lục Theo phụ lục Penumbra, Inc. Để dẫn đường và / hoặc đưa các thiết bị điều trị can thiệp vào mạch máu ngoại biên, mạch vành và mạch não. Quy tắc 7, Phần II, Mục 1, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D
3 Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp mạch. Theo phụ lục Theo phụ lục Penumbra, Inc. Để dẫn đường và / hoặc đưa các thiết bị điều trị can thiệp vào mạch máu ngoại biên, mạch vành và mạch não. Quy tắc 7, Phần II, Mục 1, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D
4 Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp mạch. Theo phụ lục Theo phụ lục Penumbra, Inc. Để dẫn đường và / hoặc đưa các thiết bị điều trị can thiệp vào mạch máu ngoại biên, mạch vành và mạch não. Quy tắc 7, Phần II, Mục 1, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D
5 Vi Ống thông dùng trong can thiệp mạch. Theo phụ lục Theo phụ lục Penumbra, Inc. Để hỗ trợ dẫn đường, đưa các chất chẩn đoán, tác nhân điều trị can thiệp vào mạch ngoại biên và mạch não. Quy tắc 7, Phần II, Mục 1, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D