STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi máu bốn có dung dịch bảo quản CPD/AS-5 Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo BCT Ltd. Các túi máu được tiệt trùng chỉ sử dụng một lần, dùng để thu nhận, điều chế, lưu trữ và truyền máu toàn phần hoặc các thành phần máu. Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại C
2 Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/AS-5 Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo BCT Ltd. Các túi máu được tiệt trùng chỉ sử dụng một lần, dùng để thu nhận, điều chế, lưu trữ và truyền máu toàn phần hoặc các thành phần máu. Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại C
3 Túi máu đôi có dung dịch bảo quản CPDA-1 Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo BCT Ltd. Túi máu đôi dùng để thu nhận, điều chế, lưu trữ và truyền máu toàn phần hoặc máu thành phần. Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại C
4 Túi máu đơn có dung dịch bảo quản CPDA-1 Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo BCT Ltd. Các túi máu được tiệt trùng chỉ sử dụng một lần, dùng để thu nhận, điều chế, lưu trữ và truyền máu toàn phần hoặc các thành phần máu. Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại C