STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sinh phẩm chẩn đoán in-vitro Theo phụ lục Theo phụ lục DiaMed GmbH Xác định nhóm máu ABO/Rh kết hợp với định nhóm máu theo phương pháp hồng cầu mẫu Quy tắc phân loại đối với TTBYT chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 2, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D