STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 86 thông số xét nghiệm sinh hóa 2 mức nồng độ Theo phụ lục Theo phụ lục Randox Laboratories Ltd Sử dụng kiểm soát chất lượng cho 86 thông số xét nghiệm định lượng sinh hóa. Sử dụng trên máy phân tích sinh hóa 2 mức nồng độ chưa xác lập giá trị đích. Sử dụng trên máy phân tích sinh hóa Quy tắc 7, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B