STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ xét nghiệm định tính và hòa hợp nhóm máu Theo phụ lục Theo phụ lục DiaMed GmbH Dùng để xác định nhóm máu ABO và RhD, xét nghiệm tính tương thích và xét nghiệm mẫu tự kiểm chuẩn. Quy tắc phân loại đối với Trang thiết bị Y tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 2, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D