STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị bơm bóng áp lực cao Theo phụ lục Theo phụ lục BARD PERIPHERAL VASCULAR, INC. Được chỉ định để sử dụng với ống thông nong mạch bằng bóng để tạo, giám sát và giảm á Quy tắc 4 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A