STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cuộn Europor Europor: 1.25cm x 9.14m; 2.5cm x 9.14m; 5cm x 9.14m EUROFARM SPA EUROFARM SPA Băng cố định dụng cụ y tế Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Băng cuộn Euroreel Euroreel: 1.25cm x 5m; 2.5cm x 5m; 5cm x 5m EUROFARM SPA EUROFARM SPA Băng cố định dụng cụ y tế Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Gạc Eurocell Hydro Eurocell Hydro: 5cm x 5cm; 10cm x 10cm; 15cm x 15cm; 10cm x 20cm; 2.5cm x 45cm EUROFARM SPA EUROFARM SPA Băng vết thương Quy tắc 1, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Băng Hydromed Hydromed 5cm x 6.5cm; Hydromed 10cm x 10cm; Hydromed 15cm x 15cm; Hydromed 20cm x 20cm EUROFARM SPA EUROFARM SPA Băng vết thương Quy tắc 1, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Băng dính có gạc vô trùng trong suốt không thấm nước Euroderm Plus 5cm x 7cm; Euroderm Plus 10cm x 20cm; Euroderm Plus 10cm x 25cm EUROFARM SPA EUROFARM SPA Băng vết thương Quy tắc 1, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Băng dính cố định kim luồn vô trùng Euromed Fiss Canula 6cm x 9cm EUROFARM SPA EUROFARM SPA Cố định kim luồn Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Băng dính cố định kim luồn trong suốt không thấm nước Euroderm I.V 6cm x 7cm EUROFARM SPA EUROFARM SPA Cố định kim luồn Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Gạc Eurosorb Eurosorb 2.5cm x 30cm; Eurosorb 5cm x 5cm; Eurosorb 10cm x 10cm; Eurosorb 10cm x 20cm EUROFARM SPA EUROFARM SPA Băng vết thương Quy tắc 1, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A