STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Edwards Lifesciences LLC Van hai lá MITRIS RESILIA, model 11400M, được chỉ định để thay thế van tim hai lá tự nhiên hoặc nhân tạo. Quy tắc 8, mục 3 Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại D