STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu lấy dấu răng Identium Light Sample Identium Light Normal pack Identium Light Fast Sample Identium Light Fast Normal pack Identium Medium Intro pack Identium Medium Refill pack Identium Medium Fast Intro pack Identium Medium Fast Refill pack Identium Heavy Intro pack Identium Heavy Refill pack Identium Heavy Fast Intro pack Identium Heavy Fast Refill pack Identium Adhesive Panasil binetics Putty Fast Intro pack Panasil binetics Putty Fast Refill pack Panasil binetics Putty Soft Refill pack Panasil binetics Putty Soft Intro pack Panasil contact plus X-Light Normal pack Panasil Adhesive Panasil initial contact xlight Intro Pack Panasil initial contact xlight Normal pack Panasil initial contact xlight, Bonuspack Panasil initial contact light, Intro Pack Panasil initial contact light Normal pack Panasil initial contact light, Bonuspack Panasil initial contact Regular Normal pack Panasil initial contact X-Light Test pack Panasil initial contact X-Light Fast Normal pack Panasil initial contact Light Fast Normal pack Panasil initial contact Regular Fast Normal pack Panasil monophase Medium Normal pack Panasil monophase Medium Intro pack Panasil monophase Medium Refill pack Panasil Putty Normal pack Panasil Putty Economy pack Panasil Putty Soft Intro pack Panasil Putty Soft Normal pack Panasil Putty Soft Economy pack Panasil Putty Fast Set Intro pack Panasil Putty Fast Set Normal pack Panasil Putty Fast Set Economy pack Panasil tray Fast Heavy Refill pack Panasil tray Fast Heavy Intro pack Panasil tray Soft Heavy Intro pack Panasil tray Soft Heavy Refill pack Panasil tray Soft Heavy Normal pack Panasil tray Fast Heavy Normal pack Panasil tray Soft Heavy Fast Test pack Panasil tray Soft Heavy Fast Normal pack Panasil contact two in one Light Normal pack Silginat Normal pack Silginat Bulk pack Silginat Strawberry Normal pack Silginat Strawberry Bulk pack Silginat Intro pack Silginat Refill pack Silginat Strawberry Intro pack Silginat Strawberry Refill pack Reto Adhesive Futar Intro pack Futar Bonus pack Futar Normal pack Futar D Intro Pack Futar D Test pack Futar D Normal pack Futar D Bonus pack Futar D Promotionpaket Futar D Fast Intro Pack Futar D Fast Normal pack Futar D Fast Bonus pack Futar D Slow Normal pack Futar Fast Intro Pack Futar Fast Normal pack Futar Fast Bonus pack Futar Cut & Trim Fast Normal pack Futar Cut & Trim Fast Intro pack Futar Cut & Trim Fast Bonus pack Lastic Xtra Putty Bulk pack Lastic Xtra Putty Normal pack Lastic function medium Normal pack Lastic 90 Fine Normal pack Lastic Starter pack Lastic Universal paste hardener Mucopren Soft Normal pack Mucopren Soft Basic Set Mucopren silicone sealant Normal pack Mucopren Adhäsiv Orthoskavident C Normal pack Orthoskavident C Ecomomy pack Visalys Temp BL Normal pack Visalys Temp A1 Normal pack Visalys Temp A2 Normal pack Visalys Temp A3 Normal pack Visalys Temp A2 Bonus pack Visalys Temp A3,5 Normal pack Visalys Temp B1 Normal pack Visalys Temp A3 Sample Visalys Temp A3 Bonus pack Kettenbach GmbH & Co. KG Kettenbach GmbH & Co. KG Lấy dấu hàm răng 5 mục 1 TTBYT Loại A
2 Dụng cụ bơm vật liệu lấy dấu răng Applyfix 4 Applyfix 5 Applyfix 6 Applyfix 8 Stössel/Plunger Kettenbach GmbH & Co. KG Kettenbach GmbH & Co. KG Bơm vật liệu lấy dấu răng 5 mục 1 TTBYT Loại A
3 Đầu bơm vật liệu lấy dấu răng Intraoral tips, yellow, ø 1.0 mm Intraoral tips, transparent, ø 1.2 mm Intraoral tips, yellow, ø 1.0 mm Intraoral tips, transparent, ø 1.0 mm Endo tips, transparent, ø 0.8 mm Kettenbach GmbH & Co. KG Kettenbach GmbH & Co. KG Bơm vật liệu lấy dấu răng 5 mục 1 TTBYT Loại A
4 Đầu trộn vật liệu lấy dấu răng Mixing tips, blue-orange, ø 3.2 mm Dynamic mixers, blue Mixing tips, yellow, ø 4.2 mm Mixing tips, yellow, ø 4.2 mm Mixing tips, blue, ø 3.2 mm Mixing tips, green, ø 6.5 mm Mixing tips, green, ø 6.5 mm Mixing tips, brown, ø 2.5 mm Mixing tips, yellow short, ø 4.2 mm Kettenbach GmbH & Co. KG Kettenbach GmbH & Co. KG Trộn vật liệu lấy dấu răng Mục 4 TTBYT Loại A
5 Khay cắn lấy dấu răng Multi Tray Posterior Multi Tray Anterior Multi Tray Quadrant Kettenbach GmbH & Co. KG Kettenbach GmbH & Co. KG Bắn lấy dấu răng 5 mục 1 TTBYT Loại A
6 Đầu bơm vật liệu lấy dấu răng Syringe tips for Applyfix 5 Kettenbach GmbH & Co. KG Kettenbach GmbH & Co. KG Bơm vật liệu lấy dấu răng 5 mục 1 TTBYT Loại A