STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 SUREFUSER+ PCA SET With Variable Flow Regulator Bộ tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động có PCA P0530/S0504DP P2030/S1002DP P3030/S4-30P P3060/S4-30P P3030/M2345-30P NIPRO CORPORATION ODATE FACTORY NIPRO SALES (THAILAND) COMPANY LIMITED Bộ tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động có PCA Quy tắc 11, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 SUREFUSER+ Bộ tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động SFS-0505HRP, SFS-0512HRP, SFS-0501DP, SFS-0502DP, SFS-0503DP, SFS-0505DP, SFS-0501WP SFS-1030MP, SFS-1001HRP, SFS-1005HRP, SFS-1012HRP, SFS -1036HRP, SFS-1001DP, SFS-1002DP, SFS-1003DP, SFS-1005DP, SFS-1001WP SFS-250-25P, SFS-125-25P, SFS-62.5-25P, SFS-10-25P, SFS-5-25P, SFS-3.5-25P, SFS-2-25P, SFS-1.5-25P SMA-0123-10P, SMA-2345-10P, SMA-123-10P SMA-2345-25P, SMA-2468-25P, SMA-3456-25P, SFS 3.5-15P,SFS - 3-15P, SFS- 2-15P, SFS-1-15P, SFS-8-30P, SFS -6- 30P, SFS-5-30P, SFS-4-30P,SFS-3-30P, SFS-2-30P, SMA- 2435-30P, SMA-3456-30P, SMA-2468-30P, SFS-1002DPUV, SFS -5-25PUV, SFS-10- 25PUV, SFS-1001 DPUV NIPRO CORPORATION ODATE FACTORY NIPRO SALES (THAILAND) COMPANY LIMITED Bộ tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động Quy tắc 11, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C